Frølager til 1,5 milliarder trær

På Verdens skogdag kan vi glede oss over at det plantes ut stadig flere trær i Norge. Økt planting betyr økt behov for frø.  På Skogfrøverket i Hamar ligger ca. 10 tonn salgsfrø fra gran og furu på fryselager. Dette kan bli til 1,5 milliarder nye skogtrær!

I tillegg lagres frø til ulike lauvtreslag og til utenlandske bartrær som fjelledelgran og nobelgran som brukes til pyntegrønt og juletreproduksjon. Skogfrøverket lagrer også frø hos NordGen og i Svalbard Globale frøhvelv. Dette er frø som er sikret for overvåking og fremtidig forskning. Les artikkel fra Regjeringen.no: Skogfrø lagret i Svalbard Globale frøhvelv

I 2018 ble det plantet 40 millioner planter i Norge. Les artikkel: 40,2 millioner planter levert

Det er et ønske både politisk og fra skognæringen at det skal plantes enda mer skog i Norge i årene framover. Skog er en fantastisk ressurs for CO2-binding, som råstoff for verdiskapning og for det biologiske mangfoldet. Skogfrøverket har derfor intensivert arbeidet med skogplanteforedling og med etablering av nye frøplantasjer for å sørge for at vi også i framtiden skal ha nok frø til skogplanting.  

Les artikkel fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO): Skogplanteforedling kan bidra i kampen mot klimaendringer!