Planterekord i skogen!

Det plantes stadig mer skog!  I 2019 ble det levert 47,5 mill. planter til skogbruket i Norge.  Det innebærer en økning i skogplantingen på 12 % i forhold til 2018, og en økning på 107 % i forhold til nivået for 15 år siden.

Det norske Skogfrøverk samler produksjonsstatistikk fra skogplanteskolene.  Utviklingen de siste 15 årene er entydig: Planteaktiviteten øker år for år.

«Økt skogkulturaktivitet er et næringspolitisk mål, og det er tydelig at skogbruket responderer» sier daglig leder ved Det norske Skogfrøverk, Frode Hjorth. 

I 2019 ble det levert 43,5 mill. granplanter fra norske skogplanteskoler.  Det ble også levert ca. 0,6 mill. furuplanter, samt 0,4 mill. planter av bjørk og utenlandske treslag som sitkagran, lutziigran og edelgran.   Edelgran går hovedsakelig til juletreproduksjon. I tillegg ble det importert 1,9 mill. granplanter og 1,1 mill. furuplanter fra Sverige.

Både mengden og andelen av furu har økt de siste årene.  «Vi opplever økende interesse for planting av furu, og da med foredlet plantemateriale.  Volumet av sitkagran, lutzgran og andre fremmede treslag har derimot gått sterkt tilbake, og skyldes nok de restriktive holdningene som har vært til disse treslagene», sier Hjorth. 

Fortsatt er det stykke igjen før nivået er på høyde med 1970- og 1980-tallet.  Den gangen ble det plantet ut mellom 60 og 70 mill. planter hvert år.

 «Noe av veksten i plantetallet skyldes økt avvirkning, men dette er ikke hele forklaringen.  Avvirkningsnivået har økt med 50 % siden 2004, mens plantetallet har økt med 107 %, så det er tydelig at det satses mer på skogkultur nå enn tidligere.  At skogbruket har fått en viktig rolle i klimapolitikken tror jeg bidrar til større bevissthet på at det er nødvendig å etablere ny og veksterlig skog etter hogst.  Og ikke minst; - skogplanting er jo normalt sett en lønnsom investering for skogeieren ", avslutter Frode Hjorth

Kontaktperson:

Frode Hjorth, tlf. 90917788.  fhj@skoghfroverket.no

Statistikken finnes her