Økende skogplanting

Det plantes stadig mer skog!  Det har vært en klar og stigende tendens på skogplantingen i Norge.  I 2020 ble det levert 47,3 mill. planter til skogbruket i Norge. Det er en økning på 120 % i forhold til nivået for 15 år siden.

Det norske Skogfrøverk samler produksjonsstatistikk fra skogplanteskolene.  Utviklingen de siste 15 årene er entydig: Planteaktiviteten øker år for år.  Riktignok økte ikke plantetallet fra 2019 til 2020, men det skyldes at planteskoler i fjor kasserte 2 mill. planter på grunn av store problemer med ugras i produksjonen, blant annet selje.  Frøsalget i 2020 økte med over 20 % i forhold til 2019, så det er tydelig at planteskolene planlegger for ytterligere produksjonsøkning de neste to årene.

«Økt skogkulturaktivitet er et næringspolitisk mål, og det er tydelig at skogbruket responderer» sier daglig leder ved Det norske Skogfrøverk, Frode Hjorth.  

I 2020 ble det levert 41,7 mill. granplanter fra norske skogplanteskoler.  Det ble også levert ca. 0,9 mill. furuplanter, samt 0,3 mill. planter av bjørk og utenlandske treslag som sitkagran, lutziigran og edelgran.   Edelgran går hovedsakelig til juletreproduksjon. I tillegg ble det importert 3,1 mill. granplanter og 1,3 mill. furuplanter fra Sverige.

Mengden og andelen av furu har økt de siste årene.  For utenlandske treslag som sitkagran og lutziigran er andelen sterkt synkende på grunn av de restriktive holdningene som er til disse treslagene.

Fortsatt er det stykke igjen før nivået er på høyde med 1970- og 1980-tallet.  Den gangen ble det plantet ut mellom 60 og 70 mill. planter hvert år.

 «Noe av veksten i plantetallet skyldes økt avvirkning, men dette er ikke hele forklaringen.  Avvirkningsnivået har økt med 50 % siden 2004, mens plantetallet har mer enn doblet seg, så det er tydelig at det satses mer på skogkultur nå enn tidligere.  At skogbruket har fått en viktig rolle i klimapolitikken tror jeg bidrar til større bevissthet på at det er nødvendig å etablere ny og veksterlig skog etter hogst.  Og ikke minst; - skogplanting er jo normalt sett en lønnsom investering for skogeieren ", avslutter Frode Hjorth

 

Kontaktperson:

Frode Hjorth, tlf. 90917788.  fhj@skoghfroverket.no

 

Statistikken finnes her: