Organisering

Norsk skogfrøforsyning er regulert gjennom "Lov om skogbruk og skogvern" fra 1965 (skogbruksloven) og "Forskrift for skogfrø og skogplanter" fra 1996.


- Landbruksdepartementet har det overordnede ansvar for frøforsyningen i skogbruket, og gir de nødvendige rammer, regler og retningslinjer for sektoren.

-Stiftelsen Det norske Skogfrøverk har det utøvende ansvar for å sikre en kvalitativ og kvantitativ god skogfrøforsyning innenfor gjeldende rammer, regler og retningslinjer gitt av Landbruksdepartementet.

Stiftelsens ansvar for frøforsyningen er regulert gjennom "Avtale om frøforsyning og frøverksdrift" fra 1995. Skogfrøverket skal drive ordinær frøverksdrift som omfatter bl.a. sanking av kongler og frø samt framstilling og omsetning av skogfrø. Skogfrøverket skal også utføre ulike forvaltningsoppgaver. Forvaltningsoppgavene omfatter bl.a. kontrollfunksjoner, informasjonsarbeid og frøavl.

Et betydelig ansvar for skogfrøforsyninen er gjennom forskriften delegert til det kommunale skogoppsynet (§ 7 oppgaveplikt):

Kommunen skal:

- Gi nødvendige opplysninger om blomstring, frø- og konglesetting o.a. for å sikre forsyningen av skogfrø, i henhold til instrukser fra Det norske Skogfrøverk.

- Bistå Fylkesmannen og Det norske Skogfrøverk med organisering og kontroll av frø- og konglesankingen.

En vellykket skogfrøforsyning er avhengig av et godt samarbeid mellom Det norske Skogfrøverk og det kommunale skogoppsynet. Begge parter har et lovfestet ansvar for å sørge for at skogbruket blir sikret nok frø for fremtidens skoger. Skogfrøverket har ansvar for all virksomhet knyttet til produksjon, lagring og salg av skogsfrø. Skogfrøverket lager sankeplaner og sørger for finansiering av konglesanking.

Det kommunale skogoppsynet skal gi opplysninger om blomstring og frøsetting. Skogoppsynet har også ansvar for å organisere sanking av kongler og frø lokalt. I et stort frøår må imidlertid alle gode krefter trå til for å få frøet i hus. I tillegg til Skogfrøverk og offentlig skogoppsyn kan skogbruksledere, entreprenører, skogsarbeidere, skogeiere, organisasjoner og privatpersoner bli engasjert i forbindelse med konglesankingen.