Hjem

Skogfrøverket rehabilitert

Skogfrøverket på Hamar er nå ferdig rehabilitert, og dette ble feiret med høytidlig åpning og fagseminar tirsdag 25. september.  Sluttsummen for rehabiliteringen kom på 22,9 millioner kroner. 

Etter en brann i 1946 ble Skogfrøverket bygd på nåværende tomt på Martodden i Hamar i 1952.  I de seinere årene har bygget i økende grad blitt preget av tidens tann og det utviklet seg et stort behov for vedlikehold og oppgradering.  Driften ved anlegget ble i flere år drevet på dispensasjon fra Brannvesenet, og Arbeidstilsynet påpekte behov for utbedringer.

I 2014 ble det gjennomført et forprosjekt for rehabilitering av Skogfrøverket.  Prosjektet omfattet rehabilitering og brannsikring av fasader, oppgradering av kontorer og møterom, rehabilitering av sidebygg fra leilighet til kontorfunksjoner samt brann-sikringstiltak for områder som rehabiliteres. 

Finansieringen kom på plass gjennom en «dugnadsinnsats» i skogbruket.  Det er stilt 10 mill. kr til prosjektet av Skogbrukets rentemidler, resten finansieres med egenkapital og lån.

Arbeidet med rehabiliteringen startet opp sommeren 2017, og er gjennomført med lokale entreprenører som leverandører. 

Avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet Frode Lysandtræ foretok snorklipping ved åpningen av det rehabiliterte Skogfrøverksbygget på Hamar.

I kommuneplanen og reguleringsplanen for Martodden er Skogfrøverkets eiendom regulert for bevaring.   Skogfrøverket har derfor lagt vekt på å imøtekomme verne-interessene med hensyn til form, materialvalg, vindusplassering, detaljer og fargevalg, slik at rehabiliteringen i størst mulig grad har en historisk tilnærming til byggets identitet og stil.  Det er funnet tilbake til byggets opprinnelig fasadefarge, - en farge som også er benyttet i andre bygg på Martodden fra samme periode.

Til en kostnad på ca. 4 mill. under prognosen fra 2014 står nå bygget i ny drakt. Ansatte har fått lokaler som er trygge og trivelige å jobbe i, med moderne drifts- og alarmsystemer, og skogbruket har fått en bedre sikring av sin egen gullbeholdning: - frølageret!

Styreleder i Skogfrøverket, Lars W. Grøholt, roste de aktørene som deltok med å reise finansiering til rehabiliteringsarbeidet for samarbeidet i prosessen; - Skogeierforbundet, Norskog, Statskog, Skogselskapet og Landbruks- og Matdepartementet.

Styreleder i Skogfrøverket Lars W. Grøholt

Sentral rolle i det grønne skiftet
Parallelt med åpningen av et rehabilitert Skogfrøverk, markeres det at skogbruket og Skogfrøverket har fått, - og tatt, tydelige og aktive roller i klimapolitikken og i det grønne skiftet.

Skogplanteforedling blir vurdert som et svært viktig og rimelig tiltak for økt CO2-fangst både i Klimakur2020, Stortingsmelding 6 - 2016-2017: Verdier i vekst, Regjeringens bioøkonomistrategi og Bioøkonomistrategien for Innlandet. 

Skogfrøverket har de siste årene fått tilleggsbevilgning på 6 mill. kr pr. år for å sette ekstra trykk på foredlingsarbeidet.  Dette blir bl.a. benyttet til å etablere foredlings-sentre på Biri i Gjøvik og Kvatningen i Overhalla. 

Signalene fra skogbransjen og markedet er også klare: Det etterspørres mer frø, og det etterspørres foredlet frø, -  både av gran og furu! 

Skogfrøverket har på denne bakgrunnen revidert sin strategi fram mot 2040.  Denne ble presentert under åpningen.   Strategien fastsetter viktige tiltak for å møte et varmere, våtere og villere klima. Det primære i Skogfrøverkets klimastrategi er å utvikle et frø- og plantemateriale som er tilpasset en lengre vekstsesong og kan utnytte klimaets produksjonspotensiale for rask oppbygging av karbonlagre i tømmerskog.   Samtidig må det være robust i forhold til klimatisk stress, sykdommer og skadeinsekter.    

55 personer fra bransjen, offentlige myndigheter og fra samarbeidspartnere deltok under arrangementet.

 

20.06.2021