Hjem

Bedre frø til furuskogbruket

Skogfrøverket starter nå opp prosjektet «Bedre frø til furuskogbruket» sammen med NIBIO, Glommen Skog og Mjøsen Skog. Hovedmålsettingen til prosjektet er å sikre både kort og langsiktig frøforsyning til produksjon av 10 millioner furuplanter årlig.

En del av prosjektet går ut på å teste frøkilder fra norske, svenske og finske bestand og frøplantasjer over et bredt spenn av forsøkslokaliteter i Sør- og Midt-Norge.

Planting eller såing av furu blir en stadig mer aktuell foryngelsesmetode når skogbruket ønsker å utnytte gevinsten ved bruk av foredlet plantemateriale. Dette vil gi raskere oppbygging av biomasse og volum til industrien, høyere CO2 - binding i skog, og bedre kvalitet.

Furu utgjør fra 20 - 50 % av avvirkningen i de store skogfylkene på Østlandet, derfor er det viktig at vi har en solid frøforsyning av høy genetisk kvalitet. Dersom en forutsetter at ca 60 % av furuhogstene i Norge skal plantes, vil det kreve ca 7 – 10 millioner planter årlig avhengig av planteforband og evt. såing. Ved såing er frøforbruket større. For skogeierne er derfor tilgjengelighet til foredlet frø svært viktig. Det vil det også være for industrien på lengre sikt.

Umiddelbar dekning av frøforsyningen i Norge må sikres gjennom effektiv sanking av bestandsfrø i eksisterende skog. Stabil forsyning med foredlet furufrø kan på kort sikt sikres gjennom import fra svenske og finske frøplantasjer. Dette forutsetter at vi har kunnskap om hvordan forflytningen påvirker overlevelse og produksjon. Tidligere undersøkelser viser at furu kan være sårbar for forflytninger dersom en krysser miljøgradienter den ikke er tilpasset. Det er derfor viktig å bruke eksisterende data, samt gjennomføre ny testing, for å kartlegge responsen på forflytningene.

For testing av eksisterende frøkilder sår vi denne våren inn ulike norske, svenske og finske frøkilder for utplanting på lokaliteter fra Østlandet til Agder våren 2019. 

Hovedmålsettingen til prosjektet er å sikre både kort- og langsiktig frøforsyning til 10 millioner furuplanter årlig.

Tekst og foto: Håvard Hageberg

02.07.2020