Konglesanking

Gode frøår inntreffer med varierende mellomrom og er avhengig av værforhold og trærnes kondisjon. I lavlandet i Sør-Norge kan gode frøår inntreffe så ofte som hvert 4. år. I høyereliggende strøk og i Nord-Norge vil det kunne gå 10 år eller lengre mellom de gode frøårene.

Konglesanking settes i gang når det er behov for å supplere frølagrene ved Det norske Skogfrøverk. Skogfrøverket har ansvar for at det til enhver tid finnes skogfrø av god kvalitet tilgjengelig for norske skogplanteskoler. Skogfrøverket tildeler fylkene sankekvoter, mens det er det kommunale skogoppsynet som har ansvar for organisering av konglesanking lokalt. Avgjørelse om sanking blir tatt på grunnlag av kongleprøver. Kongleprøvene gir bl.a. informasjon om frøets modningsgrad og om frøkvaliteten er god nok for sanking. Sanking kan finne sted i vanlig skog, utvalgte bestand (forhåndsgodkjent) eller i frøplantasjer. Konglesanking skjer helst i samband med hogst.

Personer som er interessert å arbeide med konglesanking må henvende seg til kommunens skogbrukssjef. .

Tillitsmenn for konglesanking kan laste ned alle retningslinjer og skjema for konglesanking her.